Wat is een bezwaarschrift

Wat is een bezwaarschrift eigenlijk? Hoewel het klinkt als een moeilijk iets, is de uitleg vrij simpel. De overheid neemt elke dag veel besluiten met betrekking tot individuele burgers. Dat kan de gemeente zijn, de provincie, de politie of het rijk. Het kan gaan over van alles: grafrechten, een boete, je toeslagen, de waarde van je huis, de zorg die je aan huis krijgt of het weigeren van een vergunning.  

Ben je het niet eens met een besluit van de overheid? Dan kan je een bezwaarschrift indienen.

Vind je dat je onterecht een verkeersboete hebt gekregen? Je kunt bezwaar maken. Te weinig toeslag? Niet eens met de WOZ-waarde van je huis? In al die gevallen kan je bezwaar maken tegen het besluit, via een bezwaarschrift. Soms is dat een moeilijke klus, vaak ook niet. Er zijn veel overheidsinstellingen die op de website een formulier aanbieden waarmee je eenvoudig een bezwaarschrift kunt indienen. 

Lees verder na de afbeelding.

Wat is een bezwaarschrift

Hoe weet je waar en wanneer je bezwaar maakt

Bij elk besluit van de overheid staat aangegeven hoe, waar en wanneer je bezwaar kunt maken. Doorgaans heb je 6 weken voor een bezwaar maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Lees brieven die je krijgt daarom goed. Soms heb je bijvoorbeeld maar 2 weken voor het indienen van een bezwaarschrift. Ook staat in het besluit, vaak aangeduid als “beslissing”, waar je bezwaar moet indienen. Meestal is dat gewoon bij het beslissende orgaan. Met andere woorden: heeft de gemeente een beslissing genomen, dan richt je het bezwaarschrift tot de gemeente. Niet eens met een besluit van de Belastingdienst? Je bezwaarschrift richt je dan tot de Belastingdienst. Een en ander staat in het besluit zelf:

 • Waar je het bezwaarschrift moet indienen
 • Wanneer je bezwaar uiterlijk moet zijn ontvangen
 • Hoe het bezwaar er uit moet zien.

Wat dat laatste betreft; hoe je bezwaar er uit moet zien, doelen we op de gevraagde bewijsstukken. Die zijn namelijk doorgaans cruciaal bij het al dan niet succesvol zijn van een bezwaarschrift.
Heb je een bezwaarschrift ingediend en is deze ontvankelijk, dan zal er nogmaals naar jouw situatie worden gekeken en een nieuwe beslissing worden genomen. 

Bezwaar wel of niet ontvankelijk

Een veelgehoorde term: ontvankelijk. Het betekent of je bezwaar wel of niet op de juiste manier, aan het juiste adres en tijdig is ingediend. 

Wordt je bezwaar niet-ontvankelijk verklaard? Dan wordt er niet opnieuw gekeken naar de beslissing. Misschien ben je te laat met het indienen van je bezwaarschrift en is de bezwaartermijn inmiddels verstreken. Of je hebt je bezwaar verkeerd geadresseerd. Je had bezwaar moeten maken bij de gemeente maar hebt dat gedaan bij de Belastingdienst. Ook kan je alleen bezwaar maken tegen besluiten waarin je bevoegd bent. Die jou zelf aangaan. Je kunt geen bezwaar maken tegen het feit dat jouw buurman toeslagen krijgt of tegen een boete die aan een ander is opgelegd. 

Veel overheidsinstellingen kennen na de 6 weken nogmaals een periode van 6 weken toe. Hier mag je echter niet voetstoots op vertrouwen. Is de bezwaartermijn inmiddels verstreken, dan kan je ook overwegen in plaats van een bezwaarschrift een verzoek om herziening van een besluit in te dienen. Niet geschoten is altijd mis en overheidsinstellingen zijn hiertoe soms wel bereid. 

Bezwaar wel of niet gegrond

Ook veel gehoord: wel of niet gegrond. Het betekent of je wel of niet gelijk hebt gekregen. Een beslissing op een bezwaarschrift heeft doorgaans dezelfde opbouw. Eerst een bevestiging van ontvangst van je bezwaar gevolgd door een bespreking van de door jou aangevoerde feiten en meegezonden bewijsstukken. Als laatste komt dan de beslissing: wel of niet gegrond. Wil je snel weten of je wel of geen gelijk hebt gekregen, dan kan je het beste eerst de laatste alinea lezen: “Wij besluiten uw bezwaar gegrond/ongegrond te verklaren”. 

Gegrond? Je hebt gelijk en je krijgt een nieuwe beslissing, doorgaans is dat positief en krijg je (deels) waarom je hebt gevraagd. 

Ongegrond? Helaas, je hebt geen gelijk gekregen. Er komt doorgaans geen nieuwe beslissing maar de oude beslissing wordt nogmaals bevestigd. 

Een paar voorbeelden van mogelijkheden

Zoals we hiervoor al aangaven, elke dag vele besluiten op vele terreinen. Hieronder bespreken we enkele beslissingen van overheidsinstellingen waartegen je bezwaar kunt maken:

 • Wmo
 • WOZ
 • Vergunningen
 • Verkeersbesluiten
 • Subsidiebesluiten
 • Planschade
 • Grafrechten.

Bezwaar Wmo

De Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) heeft als doel mensen langer zelfstandig thuis te laten blijven wonen. Gemeente en cliënt kijken samen naar de ondersteuning die daarvoor nodig is.
Je hebt bijvoorbeeld een rolstoel of scootmobiel aangevraagd en die aanvraag is afgewezen. Of je krijgt geen huishoudelijke hulp (meer) en bent het daar niet mee eens. Bezwaar maken tegen de beslissing over ondersteuning vanuit de Wmo doe je door de gemeente een brief te schrijven. De termijn hiervoor bedraagt 6 weken. Stuur bewijzen mee, bijvoorbeeld een verklaring van je huisarts dat je het gevraagde echt nodig hebt. 

Bezwaar WOZ 

WOZ = Wet waardering Onroerende Zaken
De WOZ betreft een beschikking van je gemeente en je maakt dan ook bezwaar bij die gemeente. 

Elk jaar krijgen huiseigenaren een brief op de mat: de vaststelling WOZ-waarde van de woning of het bedrijfspand + de (OZB) rekening. Jaarlijks dienen zo’n 100.000 mensen een bezwaarschrift in tegen de hoogte van de WOZ-waarde en ongeveer de helft daarvan krijgt gelijk. Het loont dus zeker om bezwaar te maken, maar je moet natuurlijk wel kunnen bewijzen dat je pand te hoog is gewaardeerd. 

De vaststelling van de WOZ-waarde kan ook nog eens gevolgen hebben voor andere heffingen. Belastingen die zijn gebaseerd op de WOZ-waarde:

 • Onroerende-zaakbelasting (OZB)
 • Vermogensbelasting
 • Roerenderuimtebelasting
 • Inkomstenbelasting.

Een te hoge WOZ-waarde kost je daardoor tussen de € 65,- en € 2.500,- per jaar. 

Om een goede kans te maken dien je bewijsstukken mee te sturen: 

 • Kopie van de WOZ-beschikking
 • Opgave van gerealiseerde verkopen van vergelijkbare huizen in de buurt omstreeks de waarde peildatum
 • WOZ-waarden met waarde peildatum 1 januari van enig jaar van vergelijkbare woningen.

Vergunningen

Je hebt een vergunning aangevraagd voor bijvoorbeeld een verbouwing aan je woning. Is de vergunningaanvraag afgewezen, dan kan je daartegen bezwaar maken.
Ook als iemand anders een vergunning heeft aangevraagd en je bent het niet eens met de toewijzing, kan je bezwaar maken. Je moet dan wel een direct belang hebben bij de zaak. Bijvoorbeeld het kappen van een boom bij de buren of het bouwen van een uitbouw bij de buren die licht wegneemt in jouw woning. 

Sommige vergunningen worden volgens een uitgebreide procedure afgehandeld. De gemeente legt dan gedurende 6 weken het conceptbesluit op de vergunningaanvraag ter inzage. Je kunt dan je mening kenbaar maken over deze vergunningaanvraag en jouw mening wordt meegewogen bij het nemen van het definitieve besluit. 

Er mag tegenwoordig meer vrij worden gebouwd. Tegen dergelijke bouwwerken kan je dan ook geen bezwaar maken, er is namelijk geen vergunning voor afgegeven. Wel kan je de gemeente vragen om te onderzoeken of het bouwwerk voldoet aan de regels.

Verkeersbesluiten 

De wegen in ons land worden beheerd door de overheid. Voor de rijkswegen, snelwegen en vaarwegen is de Minister van Infrastructuur en Waterstaat bevoegd om verkeersbesluiten te nemen. Er zijn ook wegen die worden beheerd door de provincie. In dat geval zijn Gedeputeerde Staten bevoegd om verkeersbesluiten te nemen. Voor wegen die in beheer zijn bij een waterschap is het dagelijks bestuur van het waterschap bevoegd om verkeersbesluiten te nemen. Voor alle andere wegen is het College van Burgemeester & Wethouders bevoegd om verkeersbesluiten te nemen. De wegen in jouw stad of dorp. 

Er zijn verschillende redenen denkbaar waarom iemand bezwaar wil maken tegen een verkeersbesluit. Er wordt bijvoorbeeld besloten dat in jouw straat alleen eenrichtingsverkeer is toegestaan en je bent het daar niet mee eens. Of er wordt besloten dat er geen vrachtverkeer meer mag komen waardoor je je winkel niet meer kan bevoorraden. Ook kan er sprake zijn van onveilige situaties of daling van de waarde van je pand als gevolg van verkeersbesluiten. 

Subsidiebesluiten

Als je een subsidie aanvraagt bij de gemeente dan kan deze geheel of gedeeltelijk worden afgewezen. Je kunt dan een bezwaarschrift indienen. Denk aan een subsidie voor het organiseren van een evenement of voor zonnepanelen en dergelijke. Ook kan het gaan om het verminderen of stopzetten van subsidies, bijvoorbeeld voor een muziekgezelschap, sportvereniging of voor een museum. 

Planschade

Sommige besluiten van de overheid kunnen jou persoonlijk schaden terwijl je niet direct betrokkenen bent. Het gaat dan dus niet om een besluit dat aan jou is gericht maar om een algemeen besluit. Voorbeelden: de gemeente besluit een pand bij jou in de straat aan te wijzen als daklozenopvang, of er komt een snelweg in de buurt. In beide gevallen kan je woning minder waard worden en je kan geluidsoverlast krijgen door de snelweg. In dergelijke gevallen kan je bezwaar maken tegen het bestemmingsplan of je kan overwegen een schadeclaim in te dienen.

Grafrechten

Ook over grafrechten kan onenigheid ontstaan met de overheid. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om grafrechten oneindig te verlengen met telkens 10 jaar. Er zijn gemeentes die van deze regel willen afwijken en deze verlenging slechts een- of tweemaal willen toestaan. Daartegen kan je bezwaar maken. 

Waarom is het Nederlands rechtsstelsel belangrijk?

Veelgestelde vragen

Je bezwaar is afgewezen, wat nu?

Heb je geen gelijk gekregen, je bezwaarschrift is ongegrond verklaard, dan blijft de eerste beslissing gewoon in stand. Er verandert dus niets. Je krijgt geen huishoudelijk hulp, moet de boete betalen, ontvangt geen subsidie en het verkeersbesluit blijft in stand.

Het is vrijwel altijd mogelijk daarna in beroep te gaan. Je maakt dan opnieuw bezwaar maar nu bij een andere instantie. Wordt je bezwaar ook in beroep afgewezen en ben je overtuigd van je gelijk? Je kunt dan altijd nog een gerechtelijke procedure starten. Je hebt dan wel een advocaat nodig. 

Team Kennisdomein

Van Kennisdomein
Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
Meer informatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *


Aanbevolen artikelen

De kosten van een rechtszaak
Juridische tips

19-08-'22

19 augustus 2022

De kosten van een rechtszaak
Iedereen weet dat een rechtszaak geld kost. Soms veel geld. Gelukkig bestaat er zoiets als gesubsidieerde ...
Wat is een rechtspersoon
Financiële tips

29-03-'21

29 maart 2021

Wat is een rechtspersoon
Om te kijken wat een rechtspersoon is, kijken we eerst naar wat een natuurlijk persoon is. Een natuurlijk ...
Wat is TBS
Juridische tips

05-12-'20

5 december 2020

Wat is TBS
Wie regelmatig het nieuws volgt krijgt zo nu en dan opgelegde straffen te horen die uitgesproken zijn door...
Wat is smartengeld
Juridische tips

20-11-'20

20 november 2020

Wat is smartengeld
De vraag wat is smartengeld is relatief eenvoudig te beantwoorden: geld dat je krijgt voor de smart die je...
Meer artikelen over Juridische tips

Gratis email updates

Altijd op de hoogte met onze e-mail updates!
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.