Adoptie

Op Kennisdomein is er een zevendelige blogreeks over adoptie gepubliceerd. In deze blogreeks word je vanaf de start van de adoptie meegenomen naar uiteindelijk een ervaringsverhaal van adoptieouders en een adoptiekind.
In de eerste blog zal het dan ook gaan over de voorwaarden die gesteld worden om te mogen adopteren en de adoptieprocedure. De tweede blog zal gaan over de redenen en kosten van een adoptie. In de derde blog wordt er informatie gegeven over de herkomstlanden en de vergunninghouders, dit zijn de organisaties die bemiddelen bij adoptie. De vierde blog gaat in op de achtergrond van de adoptiekinderen, want niet in elk land spelen dezelfde problemen. In de vijfde blog worden veelvoorkomende problemen beschreven die kunnen voorkomen bij adoptiekinderen. Het is natuurlijk niet gezegd dat deze problemen zoals hechtingsproblematiek of loyaliteitsconflicten bij elk adoptiekind voorkomen. De zesde blog bevat een ervaringsverhaal van een adoptieouder en een adoptiekind. Hoe hebben zij het ervaren of hoe ervaren zij het nu? Tot slot wordt de reeks afgesloten met de misstanden die rondom adoptie voorkomen en wordt het ‘Rapport commissie onderzoek interlandelijke adoptie’ besproken.

De misstanden inzake interlandelijke adoptie

Dit blog zal gaan over de misstanden inzake interlandelijke adoptie, het ‘Rapport commissie onderzoek interlandelijk adoptie’ zal worden besproken. In de voorgaande blogs is onder andere de adoptieprocedure uitgelegd, kosten van een adoptie, een blog over ‘problemen die kunnen ontstaan bij adop...

De ervaringen van een adoptieouder en adoptiekinderen

Dit blog gaat over adoptie en de ervaringen van een adoptieouder en adoptiekinderen. In de serie blogs over adoptie  is allemaal praktische en theoretische informatie gegeven over adoptie zoals informatie over adoptieprocedure en de kosten van een adoptie. Er zijn twee blogs over de adoptiekinde...

Problemen die kunnen ontstaan bij geadopteerde kinderen

Ontdek in dit blog de uitdagingen waarmee geadopteerde kinderen kunnen kampen. Van hechtingsproblematiek tot identiteitskwesties – we duiken diep in deze complexe materie. Als eerste moet worden vermeld dat niet alle geadopteerde kinderen problemen hoeven te hebben of te krijgen op latere leeft...

Adoptie en de achtergrond van de adoptiekinderen

Wat is bij adoptie de achtergrond van de adoptiekinderen? Wat zijn special needs kinderen? Vragen waar we in dit blog antwoord op geven. In de vorige blogs is er vooral aandacht besteed aan de procedure, wat de kosten en redenen kunnen zijn voor adoptie en hebben we meer verteld over de vergunninghou...

Vergunninghouders en de herkomstlanden bij adoptie

In de vorige blogs ‘adoptie, wat komt er allemaal bij kijken’ en ‘adoptie: redenen en kosten’ hebben we het gehad over de voorwaarden, adoptieprocedure, kosten van een adoptie en wat redenen tot het adopteren van een kind kunnen zijn.  Jullie zijn eruit en hebben besloten om een kind te ...

Adoptie: redenen en kosten

We duiken in de veelzijdigheid van adoptie, waarbij we inzoomen op de kosten en de persoonlijke drijfveren die tot adoptie of het afstaan van een kind leiden. Ontdek de nuances van deze diepgaande keuze. In de vorige blog ‘Adoptie, wat komt er allemaal bij kijken’ is het gegaan over de voorwaarde...

Adoptie, wat komt er allemaal bij kijken

Wat is adoptie en wat komt er allemaal bij kijken? Adoptie is voor veel mensen een onbekend onderwerp en tegelijkertijd een heel interessant onderwerp. Programma’s zoals Spoorloos waar mensen naar hun bloedverwanten of biologische ouders op zoek zijn, kunnen een geromantiseerd beeld van adoptie gev...

Veelgestelde vragen

Wat is adoptie?

Bij adoptie worden de familiebanden tussen het adoptiekind en de biologische familie verbroken. Het houdt in dat door de uitspraak van een Nederlandse rechter het adoptiekind officieel jouw kind wordt. Het krijgt jouw achternaam en erfrecht. Vanaf het moment van de rechterlijke uitspraak heb jij de rechten en plichten die komen kijken bij het verzorgen en opvoeden van een kind. Maar voordat het zover is, moet je een hele adoptieprocedure doorlopen.

Zijn er voorwaarden om een kind te kunnen adopteren?

Om een kind te kunnen adopteren zijn er verschillende voorwaarden gesteld. De herkomstlanden en vergunninghouders kunnen aanvullende voorwaarden stellen.

 • Je moet in Nederland wonen.
  Het leeftijdsverschil tussen jou en het adoptiekind mag niet meer dan veertig jaar zijn.
 • De Nederlandse overheid moet jou geschikt vinden om een kind te adopteren en moet hiervoor beginseltoestemming geven voordat je mag adopteren. Op het moment dat je de beginseltoestemming aanvraagt mag je niet ouder zijn dan 41 jaar tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie.
 • Je moet garant kunnen staan voor alle kosten van de verzorging voor het adoptiekind.
  Je moet het adoptiekind alle noodzakelijke medische behandelingen geven die gangbaar zijn in Nederland zoals bloedtransfusies of vaccinaties.
 • Als adoptieouder krijg je een medisch onderzoek om te kunnen aantonen dat je voldoende gezond bent.
 • Je moet toestemming geven voor inzage in het Justitieel Documentatie Register.

Hoe ziet de adoptieprocedure eruit?

 1. Beginseltoestemming: je moet beginseltoestemming aanvragen, dit formulier kan je vinden op www.FIOM.nl.
 2. Controle adoptievoorzieningen: de beginseltoestemming wordt gecontroleerd door adoptievoorzieningen en toetst of je voldoet aan de gestelde voorwaarden. 
 3. Voorlichtingen bijwonen: je moet zes verplichte voorlichtingen bijwonen voor aspirant-adoptieouders. Het is namelijk belangrijk dat je goed bent voorbereid op de komst van het adoptiekind. In de voorlichtingen gaat het onder andere over hechting, loyaliteit en identiteit en de wensen en mogelijkheden van aspirant-adoptieouders. 
 4. Gezinsonderzoek: de Raad van de Kinderbescherming voert een gezinsonderzoek uit. Dit houdt in dat je een medische verklaring moet inleveren. In die medische verklaring wordt gekeken of er geen psychische of lichamelijke problemen spelen of gespeeld hebben in het verleden. Je krijgt gesprekken met een raadsmedewerker waarbij de beweegredenen om een kind te willen adopteren worden besproken, maar ook wat je mogelijkheden zijn en er wordt gekeken naar de gezins- en leefsituatie. 
 5. Beslissing: je krijgt te horen of je de beginseltoestemming krijgt toegewezen of niet. Deze is vier jaar geldig. Mocht je geen toestemming krijgen, kan je hier binnen zes weken bezwaar tegen maken. 
 6. Bemiddeling tussen adoptiekind en aspirant-adoptieouders: er wordt gekeken welke aspirant-adoptieouders het beste bij welk kind passen. Dit wordt gedaan door vergunninghouders. 
 7. Voorstellen adoptiekind aan de aspirant-adoptieouders: je krijgt vaak schriftelijke informatie over het adoptiekind en wanneer uiteindelijk alles geregeld is krijg je meer informatie en een foto. 
 8. Aankomst van het adoptiekind: het adoptiekind kan op twee manieren naar Nederland komen: of je gaat naar het land van herkomst en haalt het adoptiekind op of medewerkers van de vergunninghouder reizen met het kind naar Nederland. 
 9. Officiële instanties: het adoptiekind moet worden aangemeld bij de gemeente en je hebt een papier gekregen met daarop de zaken die geregeld moeten worden. 

Wat zijn de kosten om een kind te kunnen adopteren?

Een kind adopteren is duur, de kosten variëren van €12.000.- tot ruim €40.000,-, afhankelijk van het herkomstland en de bemiddelingsorganisatie. De kosten zijn bemiddelingskosten die in het land van herkomst worden gemaakt zoals:

 • Kosten van bemiddelings- en bureaukosten
 • Kosten van de advocaat en de tolk
 • Kosten van medische onderzoeken en behandelingen
 • Reis- en verblijfkosten van de adoptieouders of begeleiders
 • Reis- en verblijfkosten van het kind
 • Verzorgingskosten van het kind

Wat kunnen redenen zijn om een kind op te geven voor adoptie?

Er kunnen verschillende redenen zijn dat de biologische ouders ervoor kiezen of geen andere keus hebben dan hun kind voor adoptie op te geven.

 • Kinderen worden als vondeling neergelegd door bijvoorbeeld armoede, politieke overwegingen of ziek zijn.
 • Het kind heeft een beperking waardoor de biologische ouders er niet voor kunnen zorgen, zij kunnen bijvoorbeeld de medische kosten niet betalen. In sommige landen denkt men dat er op schisis, ook wel hazenlip genoemd, een vloek rust. 
 • Er is een taboe op ongehuwde moederschap en de biologische moeder wordt verstoten als zij het kind houdt. 

Wat kunnen redenen zijn om een kind te willen adopteren?

Om een kind te willen adopteren zijn verschillende redenen, die voor iedereen verschillend zullen zijn. 

 • Zwangerschap is voor de adoptiemoeder risicovol.
 • Vanuit idealistisch oogpunt willen adoptieouders het kind een betere toekomst geven dan dat deze in het land van herkomst zou hebben of vinden dat er al te veel mensen op de wereld zijn en willen daarom geen kind op de wereld zetten. 
 • Adoptieouders zijn van hetzelfde geslacht of alleenstaand. 
 • De adoptieouders willen een kind met een special need een toekomst geven.

Welke vergunninghouders zijn er in Nederland?

In Nederland zijn er vier vergunninghouders die bemiddelen bij een adoptie. 

 • Stichting Meiling
 • Stichting Wereldkinderen
 • Adoptiestichting A New Way
 • Nederlandse Adoptie Stichting (NAS)

Elke vergunninghouder bemiddelt in verschillende landen en heeft ook eigen eisen waaraan aspirant-adoptieouders moeten voldoen. Het is handig om hier rekening mee te houden als je gaat kijken of je in aanmerking komt voor adoptie uit één van de landen waaruit een bepaalde vergunninghouder bemiddelt.

Wat zijn kinderen met special needs problemen?

Een kind met een special need probleem is een kind die een sociaal/maatschappelijke, psychische of medische belaste achtergrond heeft. Sommige vergunninghouders bemiddelen alleen nog maar kinderen met een special need. Er zijn verschillende categorieën waarin de problemen van het kind vallen. Een vergunninghouder kan als voorwaarde stellen dat je openstaat voor bepaalde categorieën. Het wil niet zeggen dat je voor alle problemen hoeft open te staan die in de categorie worden benoemd.

Op welke problemen hebben adoptiekinderen meer kans?

Adoptiekinderen hebben soms meer kans om bepaalde problematiek te krijgen. Het wil niet zeggen dat iedereen die geadopteerd is problemen krijgt of heeft gehad. Problemen die regelmatig voorkomen zijn:

 • Loyaliteitsconflicten
 • Hechtingsproblematiek
 • Identiteit en zelfbeeld
 • Rouw

Wat zijn rootsreizen?

Rootsreizen zijn reizen waarbij de geadopteerde teruggaat naar zijn of haar geboorteland. Een rootsreis wordt gemaakt wanneer het adoptiekind of de geadopteerde volwassene meer wil weten over hun afkomst. Ze gaan bijvoorbeeld naar het kindertehuis of pleeggezin waarin zij hebben gewoond, voor de tijd dat zij geadopteerd werden. Een rootsreis helpt een geadopteerde om meer te weten te komen over zijn of haar achtergrond en dit kan helpen bij het vormen van een eigen identiteit.

Wat is de uitkomst van het onderzoek ‘Rapport commissie onderzoek interlandelijke adoptie’?

Verschillende factoren speelden een rol waardoor er systematische adoptiemisstanden voorkwamen in zowel het herkomstland als in Nederland. 

 • De herkomstlanden hadden vaak de capaciteit niet om misstanden op te lossen. 
 • Adoptie was soms een uitkomst voor tehuizen omdat zij capaciteitsproblemen hadden. In veel landen was er sprake van oorlog, ongelijkheid, armoede en de normen, waarden en taboes die er heersten. De kinderen die ter adoptie werden aangeboden waren vaak geen wees en (één van) hun ouders leefde(n) nog.
 • Ongehuwde zwangerschap en moederschap was in veel landen een taboe en werd maatschappelijk niet geaccepteerd. Vaak waren het jonge moeders die hun kind moesten afstaan. Het is daardoor twijfelachtig of de documenten die zij moesten tekenen vrijwillig zijn getekend. 
 • Er was sprake van een ongelijkwaardige relatie tussen de biologische ouders en de adoptieouders. Voor de maatstaven in het herkomstland waren de Nederlandse adoptieouders welgesteld. 

Wat waren de drie aanbevelingen die uit het onderzoek naar voren kwamen?

Uit het onderzoek ‘Rapport commissie onderzoek interlandelijk adoptie’ zijn drie aanbevelingen naar voren gekomen. 

 1. Opschorting interlandelijke adoptie
 2. Instelling landelijk Expertisecentrum
 3. Erkenning door de overheid