Letselschade, waar heb ik recht op?

Letselschade kan veel verschillende kostenposten omvatten. De vraag letselschade, waar heb ik recht op is dan ook niet in een paar woorden te beantwoorden. Allereerst rijst de vraag wie aansprakelijk is voor het door jou opgelopen letsel. Ben je dat zelf, dan heb je geen recht op een schadevergoeding. Is iemand anders aansprakelijk dan heb je recht op een volledige schadevergoeding. Vervolgens kunnen er allerlei kostenposten worden opgevoerd. Van de medische kosten tot kosten als gevolg van gederfde inkomsten, reiskosten, kosten van (al dan niet tijdelijke) verpleging en de kosten voor juridische bijstand. We bekijken hierna wat er zoal komt kijken bij het claimen van letselschade.

Inhoudsopgave

  Lees verder na de afbeelding. 

  Letselschade, waar heb ik recht op?

  Letselschade en aansprakelijkheid

  Om met succes letselschade te kunnen claimen zul je eerst onomstotelijk moeten bewijzen dat iemand anders aansprakelijk is voor jouw schade. Soms is dit eenvoudig aan te tonen maar vaak is dit best lastig. Veel ongelukken vinden plaats in en om het huis en zijn een zogenaamd eenzijdig ongeval: alleen jijzelf bent er bij betrokken. Toch kan ook in dergelijke gevallen recht bestaan op een letselschadevergoeding. Als je van de trap valt dan ben je daar in principe zelf verantwoordelijk voor. Anders wordt het als je net een nieuwe traploper hebt laten leggen en deze niet goed is vastgemaakt. In zo’n geval kan de man die het tapijt heeft gelegd, of zijn bedrijf, aansprakelijk zijn voor jouw val van de trap. In het verkeer kan een eenzijdig ongeval ook best tot aansprakelijkheid van iemand anders leiden. Een loszittende stoeptegel bijvoorbeeld waarover jij struikelt. In zo’n geval is de gemeente soms aansprakelijk.  

  In sommige gevallen is sprake van gedeelde aansprakelijkheid. Beide partijen zijn schuldig aan hetgeen is gebeurd. De andere partij reed bijvoorbeeld door rood, maar jij reed veel te hard. Beide gedragingen hebben bijgedragen aan het ongeluk. In zo’n geval kan gedeelde aansprakelijkheid gelden. De verdeling kan bijvoorbeeld 50/50 zijn maar ook 75/25. 

  Je ziet dat direct bij de vraag of en zo ja wie aansprakelijk is voor het ongeluk er al allerlei problemen kunnen rijzen. Het is dan ook vaak noodzakelijk een letselschadespecialist in te schakelen om je te helpen de kosten te claimen bij de aansprakelijke partij. 

  Naast ongelukken in huis komen ongelukken vaak voor tijdens het werk, in het verkeer en worden er medische fouten gemaakt met alle gevolgen van dien. 

  Kostenposten letselschade

  Letselschade kostenposten zijn heel persoonlijk en hangen natuurlijk vooral af van het ongeluk en de zwaarte van het letsel. Letselschade is heel persoonlijk omdat een gering letsel voor sommige mensen tot heel hoge kostenposten kan leiden, maar zwaar letsel niet altijd heel hoge kostenposten met zich mee hoeft te brengen. Hoe dit zit leggen we later uit. Hierna eerst een opsomming van een aantal veel voorkomende letselschade posten. 

  1. Kosten aan eigendommen
  2. Medische kosten
  3. Kosten voor vervoer
  4. Gederfde inkomsten
  5. Kosten voor hulp en bijstand
  6. Juridische kosten
  7. Overige kosten.

  1. Kosten aan eigendommen

  Bij vrijwel elk ongeluk zullen er eigendommen beschadigd raken of verloren gaan. Denk aan de kleding die het slachtoffer draagt, de fiets waarop hij of zij reed of schade aan een auto. Daarnaast kunnen allerlei andere eigendommen beschadigd raken zoals een paraplu, een tas met laptop, dure apparatuur die in de auto lag en allerlei andere zaken die het slachtoffer bij zich had. Alle kosten moeten worden vergoed, dus ook de kosten van reparatie of vervanging van eigendommen die beschadigd zijn geraakt of verloren zijn gegaan. 

  2. Medische kosten

  In Nederland is iedereen verplicht een basisverzekering tegen ziektekosten af te sluiten. Veel medische kosten zullen dan ook door de verzekering van het slachtoffer worden vergoed. Er zijn echter ook veel medische kosten die niet of maar ten dele worden vergoed. Lang niet iedereen heeft aanvullende verzekeringen zodat dure behandelingen door een fysiotherapeut of psycholoog niet voor vergoeding in aanmerking komen. Voor veel medicijnen is een eigen bijdrage verschuldigd. Als slachtoffer van een ongeval met letsel zul je vrijwel altijd te maken krijgen met medische kosten waarvoor je zelf moet opdraaien. Die kosten komen voor vergoeding in aanmerking en moeten worden betaald door de schuldige partij. Neem alleen al de kosten van pleisters en verband, het huren van krukken om je met een gebroken been toch te kunnen verplaatsen en allerlei andere kosten. En dan tenslotte nog iets over het verplichte eigen risico. Niet iedereen hoeft het eigen risico aan te spreken. Als je dan een ongeluk krijgt kun je opeens voor het feit komen te staan dat je dit toch moet betalen.

  3. Kosten voor vervoer

  Als slachtoffer van een ongeval krijg je vaak te maken met extra kosten voor vervoer. Om te beginnen moet je na een ongeluk vaak vervoerd worden naar huis, naar de huisarts of naar het ziekenhuis. Daarna is vaak sprake van extra vervoerskosten op regelmatige basis. Je moet regelmatig naar de huisarts, bloed laten prikken in het ziekenhuis, naar een therapeut of naar je werk. Als je na het ongeluk wel in staat bent om door te werken kan je misschien niet meer op de fiets naar je werk. Je maakt extra benzinekosten of kosten voor het openbaar vervoer en in het slechtste geval moet je een taxi nemen. Dit zijn allemaal kosten waar je zonder het ongeluk niet mee te maken zou hebben gekregen. De extra kosten die je moet maken voor vervoer moeten door de schuldige partij worden vergoed. 

  4. Gederfde inkomsten

  De gevolgen van verwondingen leiden er vaak toe dat je een paar dagen, een paar weken of zelfs langere tijd niet naar je werk kan. Als je in loondienst bent kom je in aanmerking voor een uitkering maar als zelfstandige vaak niet. Lang niet alle ondernemers hebben een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Behalve dat je maandelijkse inkomsten lager kunnen uitvallen kan je ook te maken krijgen met andere vergoedingen die je misloopt. Denk aan een dertiende maand, provisie, vergoedingen voor studie en dergelijke. Werkte jij op basis van provisie dan krijg je misschien een laag maandsalaris doorbetaald maar loop je andere inkomsten die je gewoonlijk had mis. Je hebt natuurlijk geen recht op overwerkvergoedingen of provisie als je dat voor het ongeluk ook niet had of slechts zelden. Had je al langere tijd recht op allerlei extra’s dan kun je vaak met goed resultaat een beroep doen op vergoeding van dergelijke gederfde inkomsten. 

  Als zelfstandig ondernemer kun je nog voor allerlei andere kosten komen te staan. Jij kunt je werk niet doen maar om je klanten te behouden zul je een externe kracht moeten inhuren zodat de zaken toch door blijven lopen. Zo’n externe kracht kost natuurlijk (veel) geld. Het is belangrijk dat je bedrijf intact blijft en er geen faillissement dreigt zodat je als je weer beter bent je bedrijf weer kunt voortzetten.

  5. Kosten voor hulp en bijstand

  Als je gewond bent geraakt bij een ongeluk heb je vaak hulp nodig bij bepaalde taken. Dat kan slechts betekenen dat iemand een tijdje jouw huishouden moet doen maar dat kan ook verder gaan. Misschien kun je niet meer zelfstandig jezelf verzorgen, je hebt iemand nodig  voor het wassen en aankleden, boodschappen doen, je hond uitlaten en/of je kinderen naar school brengen. Natuurlijk kun je hiervoor een beroep doen op allerlei instanties maar je bent daarvoor wel een eigen bijdrage verschuldigd. Dat kan ook flink in de papieren lopen zeker als het langer gaat duren. 

  6. Juridische kosten

  Voor het claimen van letselschade moet je meestal juridische kosten maken. Een letselschade advocaat of jurist kost geld, vaak veel geld. Gelukkig hoef je deze kosten niet zelf te betalen want ook voor deze kosten is de schuldige partij aansprakelijk. In veel gevallen kun je gebruik maken van de diensten van een letselschade expert op basis van no cure no pay. Dit betekent dat je alleen de kosten van juridische bijstand hoeft te betalen als je de zaak wint of er een overeenkomst met de andere partij kan worden gesloten. Pas dan moeten er kosten worden betaald aan de letselschade expert maar die kunnen worden betaald uit de letselschadevergoeding die je krijgt uitgekeerd.

  7. Overige kosten

  Elk geval is anders en er kunnen dus steeds weer andere kosten een rol spelen. Werkte je elke dag een paar uur in je tuin dan zie je die niet graag verloederen omdat je dat een tijdje niet meer kunt doen. In zo’n geval kan je kosten moeten maken voor een tuinman. Misschien heb je een gehandicapt kind dat je zelf verzorgt maar moet je daarvoor nu hoge kosten maken omdat je iemand moet inhuren. Alle kosten moeten worden vergoed maar ze moeten wel aannemelijk worden gemaakt én goed worden gedocumenteerd. 

  Letselschade kosten documenteren

  Om met succes letselschade kosten te claimen zul je moeten aantonen dat de kosten die je maakt noodzakelijk zijn. Daarnaast moet je alle bonnen en facturen bewaren en overleggen. Het is dus belangrijk dat je vanaf de eerste dag dat je gewond bent geraakt bewijzen verzamelt van de kosten die je maakt. Taxibonnen, facturen van medicijnen, nota’s van instellingen en alle andere uitgaven die je doet. Om die reden is het belangrijk al snel een letselschade expert in de arm te nemen. Deze kan je helpen bij het in kaart brengen van de kosten en je adviseren welke kosten je kunt meenemen. 

  Letselschade advocaat of jurist inschakelen

  Zoals hiervoor al gezegd kun je vaak gebruik maken van de diensten van een letselschade expert op basis van no cure no pay. Dit brengt natuurlijk voordelen met zich mee, maar kan ook nadelen met zich mee brengen. Het spreekt vanzelf dat experts alleen zaken aannemen op basis van no cure no pay als zij een grote kans zien de zaak te gaan winnen. Of als zij kansen zien om een overeenkomst te sluiten met de schuldige partij. Het is goed om te weten dat veruit de meeste zaken buiten de rechter om worden behandeld. Een gang naar de rechtbank is zelden nodig. Het is dan ook niet per se nodig een letselschade advocaat in de arm te nemen. Er zijn veel goede letselschade juristen die een letselschadezaak prima kunnen behandelen. 

  Het verschil tussen een letselschade advocaat en jurist

  Misschien vraag je je af wat het verschil tussen een letselschade advocaat en een jurist precies is. Beiden, zowel een advocaat als een jurist, hebben een rechtenstudie gevolgd en mogen zich meester in de rechten noemen. Zij zijn beiden jurist. Het verschil tussen een advocaat en jurist zit hem hierin dat een advocaat gemachtigd is om personen te vertegenwoordigen bij een rechtbank of gerechtshof. Een jurist mag dit niet. Weet je dus al van tevoren dat het een grote strijd gaat worden om je letselschade vergoed te krijgen en de tussenkomst van een rechter nodig is, dan is het verstandiger om meteen een letselschade advocaat in de arm te nemen. Ongeveer 95% van de letselschadezaken wordt buiten de rechter om behandeld. Daarbij komt dat letselschade juristen doorgaans beschikken over goede contacten binnen de advocatenwereld. Mocht het ten slotte toch zo ver komen dat je met de zaak naar de rechtbank moet, dan kan eenvoudig en snel een advocaat worden ingeschakeld.

  Een letselschade expert inschakelen

  Het is wel erg belangrijk om een letselschade expert in te schakelen. Letselschadezaken kun je niet goed zelf behandelen. Enerzijds omdat je gewond bent en wel iets anders aan je hoofd hebt namelijk je herstel, anderzijds omdat het gewoon om veel juridische kennis vraagt. En om veel rekenwerk want het berekenen van letselschade is lang niet eenvoudig. Zeker niet als er sprake is van gederfde inkomsten. Dit zijn lastige berekeningen die je beter kunt overlaten aan een expert. Bedenk ook dat de tegenpartij zich doorgaans ook laat bijstaan door een expert. 

  Schuldig en toch een letselschadevergoeding?

  Vooral als sprake is van een verkeersongeval komt het regelmatig voor dat het slachtoffer zelf schuldig is aan hetgeen is gebeurd maar toch recht heeft op een letselschadevergoeding. De wet kent een groep kwetsbare verkeersdeelnemers die altijd recht hebben op een letselschadevergoeding, ongeacht de schuldvraag. Tot deze groep behoren kinderen, fietsers en voetgangers. Dit zijn kwetsbare verkeersdeelnemers waarmee andere verkeersdeelnemers, voornamelijk natuurlijk het gemotoriseerde verkeer, extra rekening moeten houden. Automobilisten en bestuurders van bijvoorbeeld brommers en motoren moeten voortdurend bedacht zijn op onverwachte manoeuvres van deze kwetsbare verkeersdeelnemers. Voetgangers en fietsers kunnen onverwacht oversteken, kinderen kunnen de straat op rennen. Om deze verkeersdeelnemers extra te beschermen is in de wet bepaald dat zij altijd recht hebben op een minimale letselschadevergoeding van 50% van hun kosten. Dit percentage kan oplopen naar een hoger percentage met een maximum van 100%. Denk dus niet te snel dat jij zelf schuldig was aan een ongeval en daardoor nooit recht zult hebben op een vergoeding van de kosten die het ongeluk voor jou met zich heeft meegebracht. Meer over de kwetsbare verkeersdeelnemers lees je in artikel 185 van de Wegenverkeerswet.  

  Gering letsel maar toch hoge kosten

  Hoewel de ernst van een letsel vaak in grote mate de kosten van de letselschade zal bepalen hoeft dit toch niet altijd het geval te zijn. Als voorbeeld nemen we een verkeersongeval waarbij het slachtoffer een gebroken vinger oploopt. Een gebroken vinger is lastig en kan betekenen dat je je niet zo goed kunt redden. Een gebroken vinger heeft op de ene persoon een grotere impact dan op de andere persoon. Vooral wat het werk betreft. Stel je voor dat je van beroep pianist bent. Je geeft regelmatig concerten en begeleidt koren en zangers bij repetities. Hiermee verdien je je geld. Loop je in een dergelijk geval een gebroken vinger op dan heb je een groot probleem want je kunt je werk niet meer doen. Hier is dan direct sprake van gederfde inkomsten, zeker als de pianist als zelfstandige werkt. Ben je echter buschauffeur en breek je een vinger dan zul je misschien een paar dagen uit de roulatie zijn maar met een gebroken vinger kun je over het algemeen al snel weer je bus besturen. Doorgaans ben je in loondienst en heb je voor de periode dat je ziek was een uitkering gekregen en kun je daarna weer snel aan het werk. Zo zijn er natuurlijk veel voorbeelden te bedenken van ongevallen die op de ene persoon een grote impact hebben en op een ander veel minder.

  Smartengeld

  Smartengeld is een vergoeding voor geleden pijn en verdriet. De vergoeding smartengeld staat los van de letselschade vergoeding die een vergoeding is voor de kosten. Heb je kunnen aantonen dat een ongeluk dat jou is overkomen de schuld is van iemand anders? Dan kan je naast de vergoeding voor alle kosten die je moet maken ook nog een vergoeding smartengeld krijgen. Lees daarover meer in een speciale blog over smartengeld

  Smartengeld is een vergoeding voor het leed, de smart, dat een ongeluk voor het slachtoffer met zich heeft meegebracht. De smartengeldvergoeding staat helemaal los van de letselschadevergoeding. De letselschadevergoeding gaat over alle kosten die je moest maken, het smartengeld is een vergoeding voor doorstaan leed, verdriet, pijn, angsten en andere ongemakken. Smartengeld laat zich natuurlijk niet eenvoudig berekenen maar er zijn hiervoor wel handvatten. 

  Eerste publicatie op: 20 november 2020
  Geschreven door: Sonja Schwedersky
  Van De Schrijverije
  Sonja Schwedersky is de oprichter van Tekstbureau De Schrijverije (2005). Vanaf haar jonge jaren volgde zij een tweeledig pad: een zakelijk en een creatief. Een rechtenstudie en een conservatorium opleiding. Zowel als schrijver en als componist is haar carrière succesv...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Inzet en nut van juridische vertalingen
  Advertorial
  Dat juridische taal niet altijd gemakkelijk is, weet iedereen. De inzet en nut van juridische vertalingen ...
  De kosten van een rechtszaak
  Juridische tips
  Iedereen weet dat een rechtszaak geld kost. Soms veel geld. Gelukkig bestaat er zoiets als gesubsidieerde ...
  Wat is een rechtspersoon
  Financiële tips
  Om te kijken wat een rechtspersoon is, kijken we eerst naar wat een natuurlijk persoon is. Een natuurlijk ...
  Wat is TBS
  Juridische tips
  Wie regelmatig het nieuws volgt krijgt zo nu en dan opgelegde straffen te horen die uitgesproken zijn door...
  Meer artikelen over Juridische tips