Verschil dagvaarding verzoekschrift

Dagvaarding of verzoekschrift? De juridische wereld zit vol complexiteiten. Deze blogpost licht toe welke procedure in welk geval toegepast wordt en wat de cruciale verschillen zijn.

Inhoudsopgave

  Het verschil tussen een dagvaarding en verzoekschrift en wanneer deze toegepast kan worden is vastgelegd in de wet. Wanneer je een procedure bij de rechtbank wil opstarten, dan zal dat in bijna alle gevallen met een dagvaarding of verzoekschrift moeten gebeuren. Afhankelijk van het onderwerp geeft de wetgever dus zelf aan wanneer je de zaak aanhangig moet maken met een dagvaarding of wanneer je dat moet doen met een verzoekschrift. Wanneer de wetgever spreekt over ‘verzoek’ of ‘verzoekschrift’ zal de zaak vanzelfsprekend ingeleid moeten worden met een verzoekschrift. Spreekt de wetgever over ‘vorderen’ of ‘dagvaarding’, zal de procedure ingeleid moeten worden met een dagvaarding. Het komt niet vaak voor, maar wanneer de verkeerde manier gekozen wordt, dan zal de rechter de indiener de mogelijkheid geven om dit te herstellen. De enige uitzondering op het opstarten van een procedure bij de rechtbank zonder dagvaarding of verzoekschrift is wanneer je naar de overlegrechter gaat. Dan is het invullen en ondertekenen van een formulier van de rechtbank voldoende. Er zijn een aantal verschillen tussen deze twee vormen tot het inleiden van een procedure, maar er zijn ook zeker een aantal overeenkomsten.

  Lees verder na de afbeelding.

  Verschil dagvaarding verzoekschrift

  Overeenkomsten tussen een dagvaarding en verzoekschrift

  Een aantal overeenkomsten tussen een dagvaarding en verzoekschrift is dat het beiden inleidende processtukken zijn. Hiermee wordt bedoeld dat met deze stukken de procedure opgestart wordt, of zoals we in juridische taal spreken, aanhangig wordt gemaakt. Ook worden beide procedures beslist door een rechter. De rechter doet een uitspraak of maakt een beslissing en worden vastgelegd in een titel. De vorm van de titel verschilt, maar beide vormen hebben over het algemeen wel executoriale kracht. Zowel bij een dagvaardingsprocedure als een verzoekschriftprocedure kan men in hoger beroep en cassatie gaan. Voor beide procedures geldt ook dat er vooraf griffierecht betaald moet worden aan de rechtbank.

  Verschillen tussen een dagvaarding en verzoekschrift

  De inhoud van een dagvaarding en een verzoekschrift verschilt veel van elkaar. Zo is een verzoekschrift vormvrij en dus iets vrijblijvender dan een dagvaarding. Een dagvaarding moet aan allerlei wettelijke vereisten voldoen. Wanneer een dagvaarding een wettelijke vereiste mist, kan het zomaar zo zijn dat de rechter de dagvaarding nietig verklaard. In sommige gevallen zal de rechter echter vergevingsgezind zijn, en kan hij de gerechtsdeurwaarder alsnog de kans geven om de fout te herstellen. Een verzoekschrift is niet met nietigheid bedreigd. Dit houdt in dat wanneer de rechter iets in het verzoekschrift mist, dit gewoon bij de verzoeker opgevraagd wordt. 

  Dagvaarding

  Maar de verschillen tussen een dagvaarding en een verzoekschrift zitten niet alleen in de inhoud van het stuk, ook hoe de procedure opgestart wordt en wat de intentie van de procedure is verschillend. Zo wordt een dagvaarding altijd uitgebracht door een gerechtsdeurwaarder en zorgt de gerechtsdeurwaarder ervoor dat de dagvaarding tijdig bij de rechtbank afgeleverd wordt. Verder is een dagvaardingsprocedure een procedure waarbij de ene partij iets eist van een andere partij. Te denken valt aan een zaak waar iemand de huur van de woning niet meer betaalt en de eiser betaling wil afdwingen. Of wanneer iemand schade heeft gemaakt en er geweigerd wordt om deze schade te vergoeden. Wanneer de rechter een uitspraak doet in een dagvaardingsprocedure, dan wordt de uitspraak vastgelegd in een vonnis. Een vonnis is een executoriale titel. 

  Verzoekschrift

  Een verzoekschrift moet ondertekend worden door een advocaat wanneer het een zaak betreft die volgens de wet bij de civiele rechter zal moeten dienen. Te denken valt aan een echtscheiding of een verzoek tot het betalen van alimentatie. Wanneer het verzoekschrift bij de kantonrechter ingediend kan worden, kan de verzoeker zelf of een gemachtigde het verzoekschrift ondertekenen. Een voorbeeld van een verzoekschriftprocedure bij de kantonrechter is, het ontbinden van een arbeidsovereenkomst. Het verzoekschrift moet worden ingediend bij de griffie van de rechtbank. Het indienen van het verzoekschrift kan per post gedaan worden, maar het stuk kan ook afgegeven worden bij de centrale balie van de rechtbank. Een verzoekschriftprocedure is dus een procedure waar een partij een beslissing verzoekt aan de rechter. Bijvoorbeeld om de echtscheiding uit te spreken of om het dienstverband te ontbinden. Wanneer de rechter een beslissing maakt, wordt deze vastgelegd in een beschikking. Een ander woord wat voor verzoekschrift gebruikt kan worden is ‘request’ of ‘rekest’.

  Verschil in partijen

  Wanneer bijvoorbeeld partij A een dagvaardingsprocedure opstart tegen partij B, dan noemen we partij A de ‘eiser’. B is dus de wederpartij die opgeroepen wordt door de gerechtsdeurwaarder met een dagvaarding om op de zitting te verschijnen. B noemen we in dit geval de ‘gedaagde’ partij. Partij A daagt immers B voor de rechter omdat A vindt dat B iets moet doen of iets moet laten. Met iets doen kun je denken aan een betaling verrichten voor een dienst die geleverd is. Bij ‘iets laten’ kun je denken aan het niet meer dagelijks of regelmatig veroorzaken van geluidsoverlast. De rechter kan dan dus beslissen dat de gedaagde partij niet meer mag schreeuwen op het balkon of de muziek niet harder mag zetten dan een bepaald aantal decibel. 

  Start A een verzoekschriftprocedure op, dan is A de ‘verzoeker’. B is de wederpartij waar het verzoek betrekking op heeft. B is dan ook de ‘verweerder’. Een voorbeeld is wanneer jouw werkgever jou wil ontslaan. Op verzoek van de werkgever is het verzoekschrift ingediend bij de rechtbank. Jouw werkgever is dan dus de verzoeker en jij bent de verweerder. De rechtbank zal jou een brief met het verzoek toesturen met de datum van de behandeling van het verzoek. Aan de verweerder wordt altijd de mogelijkheid gegeven om een verweerschrift in te dienen. 

  Veelgestelde vragen

  Wat betekent aanhangig maken?

  Aanhangig maken betekent niet meer en niet minder dan het opstarten van de gerechtelijke procedure. Wanneer een deurwaarder de dagvaarding uitbrengt is op dat moment de procedure opgestart. De procedure met een verzoekschrift is aanhangig wanneer het verzoekschrift is ontvangen bij de rechtbank.

  Wat betekent griffierecht?

  Griffierecht is een bedrag wat de eiser of verzoeker moet betalen aan de rechtbank, voordat de zaak behandeld wordt. Griffierecht is kort gezegd een bijdrage in de kosten aan de rechtspraak van Nederland.

  Wat betekent executoriale kracht?

  Executoriale kracht is een ander woord voor de mogelijkheid om de uitspraak van de rechter ten uitvoer te leggen. Oftewel, je kunt afdwingen wat de rechter heeft beslist. Een voorbeeld hiervan is, dat wanneer de rechter heeft bepaald dat de gedaagde partij € 500,00 moet betalen, dat de eiser dit dan kan afdwingen wanneer er niet betaalt wordt binnen de gestelde termijn. Voor het afdwingen van het vonnis heeft de eiser altijd een gerechtsdeurwaarder nodig.

  Wat is een ´executoriale titel´

  De juridische benaming van een titel is een uitspraak of beslissing van de rechter die vastgelegd is in een vonnis, proces verbaal of beschikking. Wanneer op deze titel de woorden ´In naam van de Koning´ staan, dan is het een executoriale titel met executoriale kracht. Ontbreekt ´In naam van de Koning´, dan is de titel niet voor executie vatbaar en kan de uitspraak niet afgedwongen worden.

  Wat is een verweerschrift?

  Een verweerschrift is een door de verweerder geschreven stuk tekst waarmee de verweerder zich kan verdedigen tegen wat de verzoekende partij heeft gesteld in het verzoekschrift. Het is altijd erg belangrijk om een goed en duidelijk verweerschrift te schrijven, zodat de rechter begrijpt wat jouw weerwoord is en een goede beslissing kan nemen.

  Wat is een request?

  Het kan voorkomen dat er in een juridische procedure het woord ‘request’ of ‘rekest’ voorkomt. Request is het Engelse woord voor ‘verzoek’. Een ‘request’ of ‘rekest’ is dan ook gewoon een ander woord voor het verzoekschrift.

  Eerste publicatie op: 8 augustus 2020
  Geschreven door: Team Kennisdomein
  Van Kennisdomein
  Team Kennisdomein bestaat uit specialisten die hun sporen hebben verdiend. Het team zorgt voor invulling van Kennisdomein vanuit de passie voor schrijven en het delen van kennis met anderen. De specialisten willen graag meer inzicht creëren in tal van onderwerpen zodat...
  Meer informatie

  Aanbevolen artikelen

  Inzet en nut van juridische vertalingen
  Advertorial
  Dat juridische taal niet altijd gemakkelijk is, weet iedereen. De inzet en nut van juridische vertalingen ...
  De kosten van een rechtszaak
  Juridische tips
  Iedereen weet dat een rechtszaak geld kost. Soms veel geld. Gelukkig bestaat er zoiets als gesubsidieerde ...
  Wat is een rechtspersoon
  Financiële tips
  Om te kijken wat een rechtspersoon is, kijken we eerst naar wat een natuurlijk persoon is. Een natuurlijk ...
  Wat is TBS
  Juridische tips
  Wie regelmatig het nieuws volgt krijgt zo nu en dan opgelegde straffen te horen die uitgesproken zijn door...
  Meer artikelen over Juridische tips